Naturopatie

Naturopatie

Co je to naturopatie

Naturopatie je věda a umění zároveň. Zdraví a nemoc vnímá jako kontinuální proces, kde jsou jednotlivé složky fyziologického systému v dynamické interakci s prostředím ať už externím nebo interním a svými funkcemi se snaží adaptovat na aktuální potřeby organismu.

Naturopatie 21. století kombinuje dostupné vědecké informace konvenční medicíny s nadčasovou moudrostí tradiční medicíny. Základem je pohled na lidské tělo jako na integrovaný systém. Následně je možné dalšími metodami a postupy lépe identifikovat základní příčinu onemocnění. V centru pozornosti je stejně interakce mezi genetikou, prostředím a celkovým životním stylem. Do popředí se dostává spolupráce mezi naturopatem a klientem a skutečně by se mělo více diskutovat o zapojení klienta do vytváření terapeutického plánu a léčebného procesu.

Naturopat dodržuje zásady funkční medicíny, která sestává ze syntézy vědeckých poznatků a tradiční moudrosti jednotlivých terapií. Je si vědom limitů jednotlivých terapií a případy, kdy jsou nutné alopatické řešení. Každá terapie by měla být praktikována s co možná největším porozuměním a s ohledem na bezpečnost. Prioritní je práce na poli prevence, kde dosahují komplementární terapie maximální úspěšnost a zároveň jsou tyto služby hluboko limitovány v rámci alopatické medicíny.

Naturopatie je tedy systémový pohled na lidské tělo a jeho množství dynamických funkcí. Obnova zdraví vyžaduje zvrácení a / nebo zlepšení specifických funkcí, které vykazují snížení a / nebo zvýšení své aktivity. Zdraví z holistické perspektivy není samozřejmostí, ale výsledkem životního stylu, který víme do značné míry ovlivnit správnými informacemi a vědomostmi. Cílem naturopatie je přinášet informace o celostních řešeních před symptomatickými.

Výhody naturopatie

 • Široké portfolio nástrojů - výhodou naturopatie je využívání široké škály intervencí k dosažení optimálního zdraví, včetně adekvátní výživy a pohybu, zvládání stresu, dosažení plnohodnotného spánku a relaxace. Některé terapie jsou výlučně diagnostické, jiné terapie jsou vhodnější při cílení na fyzické tělo, jiné terapie mají zacílení výlučně psychické. V závislosti na zkušenosti a profilace naturopata se liší i formy terapeutických intervencí, které jsou přizpůsobeny tak, aby obsáhly zdroj problému a spouštěcí faktory, které mohou být variabilní od klienta po klienta. Hlavní prospěch z terapie tkví ve schopnostech terapeuta vybrat nejkompatibilnější systém a / nebo jejich syntézu pro unikátní a personifikované řešení. Zároveň se vyhýbá riziku selhání, nekompatibility a neúspěšnosti navržených řešení.
 • Pohled na lidské tělo z makro perspektivy - naturopat má schopnost pohledu na lidské tělo z makro perspektivy a svými odbornými znalostmi, které jsou dostupné v rámci konvenční medicíny, je schopen sledovat příčinu v rámci tělesné etiologie. To mu otevírá možnosti a další postupy, které může v rámci cílené terapie nabídnout tak, aby vedly k eliminaci příčiny a zároveň budou plně kompatibilní se systémem víry a preferencí klienta.
 • Aktivní účast klienta na tvorbě terapie - klient je v naturopatii aktivním tvůrcem terapeutického programu se schopností monitorování progresu terapie nebo její modifikace v závislosti na léčebného progresu v průběhu času.
 • Edukace klienta - naturopatický postup je efektivním při cílení na primární příčinu onemocnění, avšak doménou je oblast prevence a edukace klienta.
 • Přijetí odpovědnosti klienta - hlavní výzvou je postupné přenesení odpovědnosti za stav svého zdraví do plné kompetence klienta s aktivní účastí na tvorbě terapeutické intervence. Terapeut by měl odhadnout připravenost klienta na navrhovanou změnu a poskytnout všechny potřebné informace, vedení a podporu, která akceleruje léčebný proces.

Současný rozvoj naturopatie

Současný rozvoj naturopatie je do značné míry ovlivněn dominancí farmaceutického průmyslu a konvenční medicíny. Veřejnost se stále více obrací na služby homeopatů, reflexologů, aromaterapeutů, fytoterapeutů, poradce výživy a zdravého životního stylu. Slabost jednotlivých terapií tkví v úzké specializaci, kde je terapeut omezen nabídnout jen jednostranné řešení. Výhodou a zároveň nutností současnosti je poskytovat komplexnost informací z více komplementárních oborů, což splňuje všechny kritéria celostní medicíny a terapeutického přístupu ke klientovi. Zásady bezpečnosti, osobního přístupu, naturálních prostředků a vzdělávání klientů jsou klíčové faktory naturopatického principu a budoucností naturopatické medicíny.

Výkon naturopatie u nás je takříkajíc na začátku své cesty. Na svůj růst a rozvoj bude nutná regulace, definice naturopatie včetně rozsahu a metodiky činnosti a vyvození odpovědnosti a pravomocí naturopata. Je mnoho terapeutů v rámci komplementárních terapií, kde je zájem spíše jednoodborový se specializací na výkon jedné terapeutické techniky. Minimální důraz se klade na anatomii a fyziologické procesy, spíše se do popředí prosazují samotné techniky vymezené konkrétní terapií. Specializace a úzká profilace terapeuta jednoodborové vzdělání v oblasti komplementárního sektoru často vede ke krátkozrakosti s omezeným portfoliem prostředků, které by sloužily k obnově harmonie.

Cílem naturopatie je horizontální rozvoj terapeuta ve více oblastech komplementární medicíny tak, aby se zabránilo úzké specializaci terapeuta výlučně na jeden obor. Rizikovým se stává ztráta objektivity a snižuje se množství nástrojů, které by měly vytvářet synergii různých terapeutických přístupů v zájmu bezpečnosti a efektivity terapie. Naturopat, je díky širokému záběru, schopen sledovat nespočet interakcí mezi genetickými faktory, faktory životního prostředí a životním stylem, které mohou mít vliv na dlouhodobé zdraví, případně být příčinou chronických onemocnění. Hlavním předpokladem je schopnost identifikovat základní příčinu chronických chorob a navrhnout takovou intervenci, která odpovídá preventivnímu zásahu před její aktivací.

Naturopati rozvíjí koncept jedinečnosti každého klienta s návrhem vysoce personalizovaných řešení, které jsou navzájem propojeny a podle možností i komplexní. Tento přístup zajišťuje otevřenost terapeuta poslechnout klienta, vytvářet terapeutický vztah a zlepšovat spolupráci mezi klientem a terapeutem.

Příklad práce naturopata

Naturopat by měl mít schopnost pohledu z makro perspektivy. Proč je makro perspektiva v naturopatii důležitou? Lidské tělo je komplexem a pracuje v určitých obvodech. Jeden symptom můžeme v rámci etiologie vystopovat na více místech. Příkladem je metabolický obvod, kde příčinu hledáme primárně v činnosti slinivky, štítné žlázy a jater; kardiotomický obvod je kromě samotných orgánů a struktur kardiovaskulárního systému ve velké míře ovlivněn činností nadledvin a autonomního nervového systému. V případě nervového obvodu zdroj příčiny obvykle najdeme v činnosti centrálního nervového systému, autonomního nervového systému nebo v rámci střevního mikrobiomu.

Z tohoto názorného příkladu by práce naturopata měla být ve velké míře založena na schopnosti makro pohledu, vidět celkový obraz klienta a následně může postupovat na mikroúroveň návrhem řešení, která jsou plně kompatibilní se systémem víry klienta. Pak můžeme hovořit o naturopatii, která splňuje kritéria funkční medicíny a je praktikována s maximálním možným porozuměním.

Demonstrace koncepce naturopatického přístupu při chronických zánětech

Naturopatický model zdůrazňuje mnohostranný přístup ke zdraví a zapojení klienta do určité formy terapeutického partnerství. Tato koncepce je mnohem více než koncentrace na symptom, co odlišuje ve velké míře přístup naturopata od postupů uplatňovaných v rámci konvenční medicíny, která často poskytuje pouze symptomatické řešení. naturopatia1 

Ako příklad uvedu chronický zánět, kde se konvenční medicína často soustřeďuje pouze na podávání antibiotik, kortikoidů nebo antihistaminik. Antibiotika mohou zdánlivě přinést úlevu od příznaků chronického zánětu, z dlouhodobého hlediska to ale bude mít svůj dopad. Dalšími medikamenty jsou analgetika a nesteroidní protizánětlivé léky, například ibuprofen. Avšak přinášejí jen krátkodobý benefit. Potlačují zánětlivý proces, redukují bolest a snižují otok. Takže z krátkodobého hlediska klient může získat určitý benefit, ale problém neřeší. Steroidní medikamenty jsou mnohem těžšími zbraněmi, bez diskriminace destruují celý imunitní systém. Jsou obzvláště efektivní při zánětech, ale také zvyšují riziko infekcí, erodují kosti, jsou predispozicí v případě diabetu a mohou odpovídat za střídání a změny nálad. Steroidy také ovlivňují stěny krevních cév a zvyšují riziko krevních sraženin. Statiny jsou další důležitá kategorie léků. Jsou široce využívanými při léčbě vysokého cholesterolu a také mají protizánětlivý účinek. Statiny mohou snížit riziko srdečního infarktu, ale jejich vedlejším rizikem jsou bolesti svalů a zvýšené riziko diabetu.

V rámci naturopatie, v případě chronických zánětů, se pozornost terapeuta primárně soustřeďuje zejména na činnost imunitního systému, střevního systému a činnost nadledvin. Tyto tři systémy v rámci konvenční medicíny patří do rukou imunologů, gastroenterologů a endokrinologů. Naturopatický přístup ke zdraví předpokládá schopnost spojovat informace ze všech tří konvenčních oborů medicíny a navrhnout komplexní řešení pro obnovu zdraví. Je také velmi důležité zaujmout holistický a funkční přístup k medicíně při stavech, které způsobují chronický zánět. Toto je síla širšího přístupu namísto zaměření se pouze na jeden příznak nebo jeden orgán. Jedině makro perspektiva umožní trvalé řešení před symptomatickými a zároveň je prevencí vůči relapsem a dalším zdravotním problémům.

Metodika využívanýmá v rámci naturopatie je soustředěna na pochopení souvislostí mezi zánětem, střevem a mikrobiómem a zároveň je to první věc, kterou terapeut zváží při sestavování koncepce návrhu řešení v případě chronického zánětu. Doporučení užívat spolu s antibiotiky i probiotika je klasické doporučení konvenční medicíny. Avšak budování střevní flóry, jako součást prevence před mnoha onemocněními je již v rámci konvenční medicíny méně praktikované a často i neakceptováno.

 • Střevní dysbióza je primární příčinou chronických zánětů a následných chronických stavů. Důvodem a příčinou je postupné poškození střevní výstelky se zvýšenou střevní permeabilitou. Při střevní dysbióze dochází k reabsorpci patogenů a toxinů, což vede k aktivaci imunitních buněk. Dochází k rozvoji zánětlivé reakce s opakujícím se cyklem chronického zánětu s hyperaktivitou imunitního systému. Navíc střevní systém obsahuje až tři čtvrtiny imunitní tkáně (GALT), takže zánětlivé reakce jsou zpočátku koncentrovány právě v této části.
 • Imunitní systém je první linií obrany proti patogenům, které způsobují zánět. Od antimikrobiálních peptidů až po protilátky nacházející se v krvi, je imunitní systém nedílnou součástí boje proti nekonečnému náporu bakterií a virů, s nimiž se denně setkáváme. Střevní dysbióza a výsledná střevní permeabilita zvyšuje náročnost práce imunitních buněk, reabsorpce toxinů zpomaluje metabolismus a odvrací pozornost od závažnějších problémů, jako je boj proti infekci. Tělo musí vynaložit další energii k odstranění toxinů, zanechávajíc tak méně prostředků na zvládnutí infekce. Podpora imunitního systému je také posílena různými technikami založenými na životním stylu, jako je odbourávání stresu, jóga, akupunktura, pozitivní psychologie a dobrý spánek. Posílený imunitní systém není možné snadno měřit pomocí laboratorních vyšetření, ale hodnotí se z klinického hlediska.
 • Játra. Kromě soustředění se na úpravu střevního mikrobiómu podáváním probiotik a prebiotik, je nutné zaměřit pozornost na eliminaci toxického zatížení podporou činnosti jater. Posílení a ochrana jater je klíčovým procesem detoxikace. Je třeba poznamenat, že příliš agresivní detoxikace může být škodlivá, protože může zaplavit organismus zvýšeným množstvím toxicity, která se uvolňuje z tkání a způsobit retoxikačný účinek. Snížená zátěž toxiny znamená sníženou zátěž imunitního systému.
 • Stres je dalším, ne-li primárním faktorem, který je nutné zohlednit při návrhu terapeutického plánu. Stres není jen psychologický nebo emoční. Stres je stejně způsoben střevní dysbiózou a následní střevní permeabilitou. V případě chronických zánětů naturopat předpokládá narušení optimální funkce nadledvin nebo narušení osy hypotalamu - hypofýza - nadledviny s nedostatkem sekrece protizánětlivého kortizolu. Bohužel, konvenční medicína se často soustřeďuje na symptomatické řešení, aniž hledala hlavní příčinu problému, který je známý jako adrenální únava nebo syndrom únavy nadledvin. Chronický stres vede k nedostatečné sekreci kortizolu a vytváří podmínky pro rozvoj chronického zánětu, dlouhé době rekonvalescence, trvalé únavě a celkově sníženého metabolismu s dalším dopadem na celou tělesnou fyziologii. Velmi málo odborníků v konvenční medicíně uznává únavu nadledvin, jako zdravotní stav, ačkoli většina naturopatů si uvědomuje, že funkce nadledvin tvoří ústřední roli při zachování homeostázy.

Závěrem, střevní dysbióza může být považována za začátek cesty ke chronickým zánětům. Střevní mikrobióm není ve stavu homeostázy. Výsledkem je narušen trávicí a imunitní systém a tělo je ponecháno ve stavu zranitelnosti. Tento stav může vést ke snížené činnosti nadledvin a zároveň zvýšený stres může být stejnou příčinou nedostatečné sekrece kortizolu. Naturopat má schopnost, diagnostickými metodami a množstvím terapeutických postupů, nejen snížit progresi chronického zánětu, ale také budovat zdraví. 

Demonstrace koncepce naturopatické přístupu při depresi

Deprese je běžné psychiatrické onemocnění, které postihuje zejména starší dospělé. Léčba antidepresivy často vede k akutní fázi depresivní poruchy s množstvem nežádoucích účinků. V rámci naturopatického přístupu s využitím principů funkční medicíny je deprese chápána jako výsledek chemické nerovnováhy. Nejde však pouze o jednoduchou chemickou látku, jejíž hladina je příliš nízká nebo vysoká. Jedná se o skladbu neurotransmiterů, které jsou zodpovědné za přenos signálů mezi neurony, čímž se zajišťuje komunikace mezi mozkem a zbytkem těla. Nevyváženost hladin neurotransmiterů se může projevit ve formě různých symptomů v rámci celého těla.

naturopatia2Pri depresi hrají hlavní roli dva hlavní neurotransmitery. Prvním typem chemického neurotransmiteru je serotonin. Serotonin pomáhá regulovat spánek, náladu, chuť k jídlu a tlumit bolest. V případě depresí je obvykle hladina serotoninu nízká. Dalším neurotransmitrem  je dopamin, který je důležitým zejména pro výkon pohybu, motivace a hraje velkou roli při vnímání reality jednotlivcem. Disregulácie produkce dopaminu může vést k vážným poruchám jako jsou psychózy, halucinace a klamného myšlení. Díky své roli v systému odměňování těla je dopamin často spojován se zneužíváním návykových látek a závislostmi.

Naturopat je schopen vidět a prozkoumat se svým klientem příčiny disregulácie produkce neurotransmiterů. Model funkční medicíny zdůrazňuje mnohostranný přístup ke zdraví a zejména zapojení klienta do terapeutického procesu s cílem poskytnutí celostního řešení problému.

Celostní přístup umožňuje navrhnout nefarmakologické řešení i v případě deprese. Součástí geneze patologie deprese mohou být následující faktory, které budou předmětem diskuse s klientem:

 • Strava - nedostatek neurotransmiterů může být způsoben stravou, která nemá dostatek stavebních bloků na jejich produkci.
 • Toxiny - jsou součástí například některých léků, nikotin, alkohol mohou ovlivnit způsob fungování neurotransmiterů. 
 • Přetížení smyslů - příliš mnoho hluku, rádiové vlny, rychlá vizuální stimulace televize, zářivek, počítačů, to vše může přetížit smysly. Neustále blikající světlo nutí mozek pracovat tvrději a zároveň se snaží zůstat soustředěný. V tomto stavu je nutné produkovat více neurotransmiterů, což může vést k únavě a vyčerpání jejich hladiny. 
 • Gastročrevný systém - většina neurotransmiterů je produkována gastrointestinálním traktem. Dysfunkce gastrointestinálního traktu může vést k nedostatku neurotransmiterů. Nejběžnější příčinou gastrointestinálních problémů je kandida, zánětlivý střevní syndrom (IBS), kongestivní střevní toxicita a syndrom netěsného střeva. 
 • Prostředí - vnitřní a vnější faktory mohou ovlivnit rovnováhu neurotransmiterů. Mezi vnitřní faktory patří mimo jiné i nachlazení, alergie na jídlo a dokonce i změny hladiny cukru v krvi. Vnějšími faktory mohou být změny nadmořské výšky nebo rychlá změna barometrického tlaku. 
 • Stres - neustálý stres ovlivňuje produkci neurotransmiterů a jejich činnost. Deprese je běžná a složitá porucha nálady, která může vážně ovlivnit kvalitu života klienta a dokonce i členy jeho rodiny. Zdroje a spouštěče mohou být variabilní od biologických, psychologických nebo environmentálních. 

Cílem naturopata je ve spolupráci s klientem odhalit hlavní příčinu deprese s cílem návrhu efektivního řešení. I když existují alternativní přístupy s řadou výhod, je třeba poznamenat, že v některých případech je nutný farmakologický přístup. Přírodní metody jsou vynikající pro mírnou až středně těžkou depresi, ale nemusí být prospěšné pro závažné případy. Vždy se doporučuje, aby naturopat věděl reálně odhadnout své schopnosti a možnosti poskytovaných naturopatických řešení. Při zvažování metod na pomoc depresi je důležité soustředit pozornost na postupné zlepšování na časové ose, než úplné odstranění kondice. Změna životního stylu je pomalý proces, který však z dlouhodobého hlediska přináší výsledky. Stanovení malých a dosažitelných cílů se schopností jejich měření v čase je součástí návrhu naturopatické koncepce obnovy zdraví.

Závěrem, naturopat pracuje s koncepcí funkční medicíny, která předpokládá přístup založený na systémové biologii, zaměřuje se na identifikaci a řešení základních příčin nemocí. Každý příznak nebo diferenciální diagnóza mohou být jedním z mnoha, které přispívají k onemocnění jednotlivce. Naturopat praktikuje spolupráci s klientem při hledání nejvhodnějších a nejvěrohodnějších řešení, přičemž se může jednat o návrhy optimalizace problémů v oblasti těla, mysli a ducha. Počínaje podrobnou a individualizovanou historií je klient nutnou součástí procesu zkoumání vlastního příběhu s pátráním po potenciálních příčinách jeho zdravotních problémů. Naturopatie prosazuje kooperaci mezi terapeutem a klientem, kteří společně určují diagnostický proces, stanoví dosažitelné cíle a navrhují vhodný terapeutický přístup.

 

Obsah web stránky je primárně zpracován podle názoru autora, pokud není citováno jinak. Informace jsou určeny pro osobní zájmy čtenáře, bez poznání anamnézy a kontraindikací individuálních podmínek čtenáře a nenahrazují standardní zdravotní péči. Žádná z informací této web stránky není určena a neměla by být považována za zdravotní poradenství. Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem předtím, než začnete jakýkoli léčebný program, a to zejména pokud jste těhotná, kojící nebo užíváte medikaci nebo se léčíte ze zdravotních problémů.